Бизнес

Години наред устойчивият ръст в туризма е считан за единственият важен за икономиката на общината фактор. И макар всички данни да подкрепят факта, че и занапред туристическият сектор ще е абсолютен лидер сред бизнеса в община Банско, ние вярваме, че качеството на живот в града зависи от развитието на всички сектори на икономиката  – от характерните дървообработващи и мебелни предприятия през животновъдство и земеделие до модерни високотехнологични производства.

За съжаление недостигът на работна ръка остава и към момента основна пречка за забележителен растеж във всеки от секторите.

През изминалия мандат реализирахме пакет от мерки, които имаха за цел да стимулират различни предприемачи да установят и развиват икономическа дейността на територията на община Банско.

Едно от постиженията ни е поддържането на най-високо ниво на административно обслужване, което подпомага дейността на бизнеса:

  • удобно – с разработените и въведени  електронни услуги
  • бързо – със спазване на всички срокове, заложени в нормативните актове, в това число препоръчителните
  • прозрачно – с ясни и публично представени мотиви за всяко разрешение или отказ

Към момента над 80 на брой услуги могат да се заявят по електронен път на интернет страницата http://www.bansko.bg/Е-услуги, други чрез сайта на Държавна агенция “Електронно управление”, виртуално може да се проследи движението на преписката, управлението на данъчните задължения също е дигитализирано.  От 2018 г. стартира и проект за община без хартия, който облекчава работата на самата администрация, като повишава ефективността на служителите.

От 2014 г. насам община Банско редовно е в челната тройка в класацията за прозрачно управление – ранглиста, която се прави след проучване на Програма „Достъп до информация” ежегодно от 2006 година. През 2018 г. достигнахме и до първото място в конкуренция с 566 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво.

Стратегията ни за развитие в мандат 2019-2023, като се съобразява с даденостите, очертава следния потенциал:

  • ръст в дела на активните микро-предприятия
  • запазване на подкрепата към земеделските производители
  • насърчаване на взаимодействието между бизнеса и средните училища в общината
  • подкрепа за местните производители и традиционните занаяти

Земеделие и животновъдство

След като подкрепихме земеделските производители, като им предоставихме за ползване над 14 000 дка общинска земя, ще продължим да работим за разширяване на стопанствата и изграждане на животновъдни ферми и преработващи предприятия. Ще продължим с инвентаризацията на Общински земеделски фонд. Ще работим за подобряване на условията, като поддържаме основните и второстепенни канали за напояване;  поддържаме полските пътища; осъществяваме контрол на стадата при пашуването им.

Малки и средни предприятия

За да повишим конкурентността на община Банско в привличането на инвеститори, сме разработили програма, в рамките на която предоставяме подходящи терени на минимални цени за малки и средни предприятия, чиято дейност попада сред стратегическите за общината отрасли. През следващия мандат планираме и поетапно обновяване на производствените зони в Банско и Добринище.

Европейско финансиране

Ще разширим и усъвършенстваме системата за провеждане на разяснителни кампании по проблемите на Европейското финансиране за бизнеса. Ще поддържаме публичен регистър на активните оперативни програми и ще съдействаме на предприемачите за подготовка на проекти.

Подкрепа за местните производители

Местните кулинарни традиции и модерните малки производства имат нужда от институционална подкрепа, за да се позиционират не само сред общността, а и на национално и международно ниво. Предвиждаме активното им включване в новата маркетингова стратегия на туристическа дестинация Банско, както и стимулирането им за участие в борси и пазари в и извън региона. Планираме организиране на събития и тематични базари, както и периодично предоставяне на безплатна възможност за представяне и продажба на продукция на общинските пазари.