Екология

“Малък планински курортен град” в съзнанието на хората е автоматично синоним на чистота, кристални въздух и вода, непокътната зеленина. Въпреки че малките градове не страдат от трафика на големите, нито от огромните производствени бази и техните вредни следи, потокът от хора и големият брой туристически обекти създават замърсяване, за справянето с което са нужни целенасочени усилия.

Природата е дар, който опазим с много усилия, природните ресурси – изчерпаеми източници, които използваме с внимание и грижа, а екологията е политика и работа. “Чистота” е семпла дума, но в същността си тя съдържа много компоненти.

Два са основните източници на замърсяване на въздуха в населените места в България – трафикът и остарелите методи за отопление на бизнеса и домакинствата. За съжаление последиците от втория не подминават и Банско. А замърсяването с отпадъци, включително от пластмаса и други трудно разградими материали, неизбежно присъства във всяко населено място в 21 век.

През изминалия мандат предприехме поредица от значими мерки за устойчиво подобряване на средата и трайно справяне с подлежащите на трайно разрешаване проблеми:

 • въведохме екологично отопление във всички обществени сгради в Банско
 • приехме данъчни облекчения за домакинствата, които се отопляват на природен газ или са абонати на топлоцентралата, вместо с твърдо гориво, с което станахме пример за европейска политика, все още рядко срещана у нас.
 • реализирахме десетки проекти за енергийна ефективност на сгради общинска или частна собственост
 • засилихме контрола върху строителните и ремонтни дейности на територията на Община Банско и сведохме до минимум нерегламентираните сметища
 • изградихме Пречиствателна станция за отпадни води
 • приехме нов метод за отчитане на депонирания отпадък от дружеството-изпълнител с цел намаляване на разходите за сметосъбиране и сметоизвозване

Стратегията ни за мандат 2019-2023 акцентира върху продължаване на всички активни и към момента дейности за оптимизиране разхода на енергия, запазване на природата и намаляване на общия депониран отпадък.

Мерки за опазване на въздуха

 • Приехме даряването на топлофикационното дружество от частния собственик (в едно с прилежащите към него терени) и учредихме общинско дружество – „Топлоснабдяване Банско” ЕООД. Предстои да разширим мрежата в посока туристическата зона и да присъединим ключови обществени, бизнес и частни сгради
 • Имаме въведени нови екологични стандарти на местно ниво, с които бизнесът и домакинствата трябва да се съобразяват
 • Увеличаваме дървесната растителност в терените за озеленяване и по улиците на града; всяка година засаждаме нови дървесни видове, обогатяваме съществуващите масиви или ги заменяхме с нови;
 • Работим върху „Изготвяне на Анализ на възможностите за постигане на намаление на емисиите на СО2 с 40% на територията на Община Банско до 2030 г.” , като изискване на Конвента на кметовете
 • Изграждаме, реконструираме и ремонтираме улиците и тротоарите на територията на цялата община с цел намаляване на финните прахови частици във въздуха

Енергийна ефективност

 • Имаме изготвен и одобрен от Общински съвет-Банско  нов „План за енергийна ефективност и насърчаване използването на енергия от възобновяеми енергийни източници за периода 2019-2025 г.”
 • Реализираме с различни форми на финансиране проекти за реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на обществени сгради с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; емблематичните сред тях:  сградата на СУПЦ с Обществена кухня, гр.Банско; читалище „Никола Вапцаров”, гр.Банско; народно читалище „Димитър Благоев-1925 г.” – гр.Добринище
 • Поддържаме енергийна информационна база данни с информация за всички общински сгради, както и за улично осветление на територията на Община Банско с цел управление на енергията на територията на Община Банско; в тригодишен срок предстои да обследваме и издадем Сертификати за енергийни характеристики на  сградите общинска собственост.
 • Три проекта за подобряване на енергийната ефективност на обществени сгради са вече подготвени: сградата на кметство Добринище,  сградата на Поземлена комисия-Банско; сградата на кметството и читалището в с. Места

Управление на отпадъците

Разработихме, осигурихме външно финансиране и стартирахме годишна интегрирана информационна кампания „неРазделно Банско”, която има за цел да популяризира, насърчава и стимулира бизнеса и гражданите да предприемат дейности по управление на отпадъците като максимално предотвратяват образуването и подготвят за повторна употреба подходящите такива.

 • Имаме въведена и работеща система за разделно събиране на зелени отпадъци от бизнеса и домакинствата по метода „От врата на врата”
 • Подписан Меморандум с бизнеса за ограничаване употребата на пластамасови изделия за еднократна употреба в заведенията за хранене, механите и хотелите на територията на гр. Банско, както и минимална употреба на вода в пластмасови бутилки за сметка на чешмяната
 • Реализират се поредица от инициативи за активно включване на децата и младежите в дейностите за опазване на природата и разделното събиране на отпадъците;

Повече за инициативите, част от кампанията “неРАЗДЕЛНО Банско” можете да видите на: www.nerazdelno.bansko.bg