Социални услуги

Провеждането на отговорна социална политика е била и винаги ще бъде една от основните ни задачи. През изминалия мандат имаме 17 активни социални услуги и използваме всяка възможност, за да разширяваме техния брой и обхват.

Общината е в ползотворно сътрудничество с Министерството на труда и социалната политика. Заедно работим за подобряване на качеството на полаганите ежедневни грижи за уязвимите групи, както и за активното социално включване на всеки, попадащ в групата на нуждаещите се. Неслучайно Банско е сред общините, давани за пример по отношение на социалната си политика.

Създаваме широк набор от условия, за да можем всички заедно да живеем щастливо и да бъдем пълноценни граждани.

Грижим се за децата в неравностойно положение, като до момента осигурихме:

 • Специалисти за улесняване на адаптацията им в учебните заведения;
 • Атрактивни терапевтични програми /езда, музика/;
 • Достъпни спортни занимания за всяко дете.

Полагаме редица усилия за това възрастните хора да живеят достойно, като подпомагаме:

 • Дневните центрове за възрастни и пенсионерските клубове в общината;
 • Участието на старите хора в различни културни, социални, спортни и други дейности;
 • Подсигуряването на специалисти като психолог и рехабилитатор на Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни с деменции в с. Места.

Работим ежедневно за социалното включване на всички уязвими групи, независимо от естеството на нуждата им, чрез:

 • Заетост по различни програми за над 100 хора с увреждания;
 • Предоставяне на услуги като топъл обяд и личен асистент;
 • Пространство за социални жилища със специален статут;
 • Разширяване на услугите на Домашен социален патронаж /мед. сестра, соц. работник, рехабилитатор, санитар и психолог/;
 • Високото ниво на социалните услуги дължим на хората, които работят в сектора. Оценяваме усилията и професионализма на всеки социален работник и полагаме максимални усилия да подобряваме техните условия на труд;
 • Работата по социалните дейности продължава. Защото целта е Банско да е най-гостоприемният град за хора със специални потребности.

Стратегията ни за развитие в мандат 2019-2023 акцентира върху:

 • Повишаване качеството и обхвата на социалните услуги, предоставяни в община Банско;
 • Грижа за децата и възрастните хора с увреждания, както и подкрепа за пълноценен живот;
 • Социално включване за всички уязвими групи.

За децата

За да осигурим благоприятна среда за интерграцията на децата с увреждания, ще продължим да осигуряваме специалисти – логопеди и психолози, в училищата и детските градини в Банско, Добринище и с. Места.
За посетителите на Дневния център “Здравец” ще продължим работата с музикален терапевт, както и терапевтичната конна езда, които имат ключово значение за развитието.

Обществена подкрепа

Ще разкрием социална услуга с 24-часова грижа от типа Център за настаняване от семеен тип за младежи и възрастни с увреждания, предназначен за хора, чиито близки нямат възможност да се грижат за тях. Така ще изпълним многократно заявеното желание на близките им. Ще работим и за откриване на нов Дом за самотни стари хора.
Ще продължим да осигуряваме заетост на безработни лица по различни програми. За социалното включване и пълноценния живот на хората в неравностойно положение, ще разширим дейността на Социалното предприятие, като създадем Център за защитена заетост и Защитено кафене, в което да работят хора с интелектуални или психични проблеми. В подкрепа на училищните екипи и семействата в риск, ще създадем Център за обществена подкрепа. Ще разширим обхвата на мобилната домашна грижа, за да бъдат включени и нуждаещите се хора в селата чрез Домашния патронаж и Центъра за социална рехабилитация и интеграция.
Подкрепата на активния живот на хората в пенсионна възраст е наш приоритет, изпълняван чрез Дневните центрове за старите хора и Клубовете на пенсионера.

Социални работници

Работещите в социалния сектор заслужават справедливо заплащане и достойна работна среда.  Ще увеличим дела на дофинансирането на социалните заведения с цел подобряване на условията на труд за социалните работници на територията на общината.